krok1
krok1

Dofinansowanie Projektu „Zwiększenie skali prac …”

 

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale realizują w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka” działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt :

 

Zwiększenie skali prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez

ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych

na ultrawysokie napięcia UHV”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość projektu : 6.617.400,00 PLN

Dofinansowanie 2.636.200,00 PLN

 

 

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 01.07.2019r. do 31.07.2023r i obejmuje zakup sprzętu do wyposażenia Laboratorium Badawczo – Rozwojowego oraz urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia zaplanowanych prac.

 

Cel projektu stanowi opracowanie technologii produkcji innowacyjnych osłon UHV na napięcia do 1100kV, cechujących się:

·         długością do 10.000mm i średnicą do 800mm,

·         bardzo wysokimi wymaganiami wytrzymałościowymi,

·         zaostrzonymi parametrami geometrycznymi poszczególnych segmentów składowych jak również finalnie sklejonej osłony ceramicznej.

Realizacja projektu pozwala na powstanie produktu niepowtarzalnego w skali kraju, jak również stawia Zakład w unikalnej grupie producentów europejskich o szczególnym potencjale technicznym.

Efekt realizacji projektu stanowi wyodrębnienie laboratorium badawczo-rozwojowego oraz jego doposażenie w specjalistyczny sprzęt badawczy, dedykowany do prowadzenia badań i analiz zaawansowanych tworzyw ceramicznych. Do tego celu przeznaczone są zakupione urządzenia, w tym, m. in. dylatometr wysokotemperaturowy czy mikroskop grzewczy, posiadające wysokie parametry użytkowe oraz pozostały sprzęt badawczy. Ponadto pozwala na uzupełnienie wyposażenia w newralgicznych obszarach procesu technologicznego poprzez uruchomienie: nowoczesnej suszarni, szlifierek, stanowiska klejenia, stanowiska prób na zginanie wyrobów o długości do 10m oraz sprzętu pomiarowego, co umożliwia osiągnięcie zakładanego celu projektu.

 

 

Dofinansowanie Projektu ”Prace badawczo-rozwojowe…”

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale realizują w ramach Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Projekt:

„Prace badawczo-rozwojowe ZPE ZAPEL S.A. w celu opracowania technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV”

Dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu 1.645.464,48 PLN

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1