krok1
krok1

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Spółka ZPE ZAPEL S.A. dąży do osiągania najwyższych standardów etycznych
i profesjonalnych w swoich relacjach z partnerami biznesowymi. Ten Kodeks Postępowania ma na celu ustanowienie zasad i wartości, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych w celu zachowania uczciwości, integralności i wzajemnego szacunku w naszych relacjach handlowych.

ETYKA BIZNESOWA

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w kraju, w którym prowadzą działalność. Należy przestrzegać przepisów prawa karnego  dotyczącego korupcji, które mają zastosowanie w danym przypadku min. wymagane jest przestrzeganie  poniższych zasad:

·         niedozwolone jest oferowanie, obiecywanie i przyznawanie korzyści majątkowych bezpośrednio, bądź przez pośredników  urzędnikom państwowym, przedstawicielom partii politycznych w celu uzyskania lub utrzymania kontraktu,

·         nie można oferować, obiecywać, przyznawać rzeczowych korzyści osobistych
w zamian za uzyskanie uprzywilejowanej pozycji w kontaktach zawodowych. Żądanie korzyści osobistych w kontaktach z partnerami biznesowymi jest niedozwolone,

·         żaden pracownik nie powinien przyjmować jakichkolwiek korzyści  wynikającej
z relacji biznesowych z firmą ZPE ZAPEL S.A., które w świetle racjonalnej oceny mogą mieć wpływ na decyzje biznesowe lub transakcje. Z tego względu  pracownikom partnera nie wolno przyjmować, obiecywać jakichkolwiek korzyści pracownikom firmy ZPE ZAPEL S.A. Pracownicy partnera  nie mogą  także przyjmować tego rodzaju korzyści od pracowników firmy ZPE ZAPEL S.A.,

·         należy stosować standardy uczciwej działalności biznesowej i konkurencji. Partnerzy nie mogą działać w sposób, który jest lub może  być interpretowany jako nieuczciwy, ograniczający wolną konkurencję lub noszący znamiona nadużycia. Wszystkie podejmowane działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami  prawa antymonopolowego,

·         partnerzy zapewniają, że przestrzegane są wszelkie przepisy zakazujące prania pieniędzy lub finansowania transakcji nielegalnych  i niezgodnych z prawem. Partnerzy gwarantują, że prowadzą   interesy wyłącznie z partnerami biznesowymi posiadającymi dobrą reputację, działają  legalnie korzystając z legalnych źródeł finansowania,

·         wszelkie informacje i dane przekazane w ramach współpracy są poufne i należy do nich podchodzić z należytą ostrożnością. Partnerzy biznesowi zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie informacji przekazywanych przez Spółkę ZPE ZAPEL S.A.

 

PRAWA PRACOWNICZE

ZPE ZAPEL S.A. wymaga od partnerów biznesowych, by przestrzegali praw człowieka wszystkich pracowników oraz traktowali ich z szacunkiem i godnością zgodnie z konwencjami międzynarodowymi:

·         partnerzy odrzucają wszelkie formy pracy przymusowej. Żaden pracownik nie może  być zmuszany do pracy  w wyniku zastosowania przemocy  lub zastraszania. Zatrudniać można jedynie osoby, które dobrowolnie wyraziły wolę pracy,

·         ZPE ZAPEL S.A. przestrzega  międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących praw dziecka. Wymaga od sowich partnerów również takiego postępowania względem dzieci. Odnosi się to do wszelkich etapów produkcji. Minimalny  wiek  zatrudnienia nie może być niższy niż minimalny wiek w którym kończy się  powszechny obowiązek  szkolny nałożony krajowym prawem lub 15 lat w każdym przypadku.  Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania konwencji międzynarodowych zakazujących lub zwalczających najgorsze formy pracy dzieci,

·         ZPE ZAPEL S.A. dba o to aby wynagrodzenia i świadczenia  pracowników były sprawiedliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto dba
o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy,

·         ZPE ZAPEL S.A. nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się
o zatrudnienie ze względu na pochodzenie, płeć, religię, przekonania polityczne. Partnerzy są zobowiązani w ramach obowiązującego prawa do  przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i  nierównego traktowania w zatrudnieniu,

·         ZPE ZAPEL S.A. przestrzega prawa swoich pracowników do ochrony ich danych osobowych. Ponadto partnerzy musza zapewnić, że wszelkie formy gromadzenia
i przechowywania danych osobowych przebiegają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ZPE ZAPEL S.A. zapewnia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W związku z tym oczekuje od swoich partnerów przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ŚRODOWISKO

ZPE ZAPEL S.A. przestrzega przepisów prawa i norm międzynarodowych oraz wymagań klientów w zakresie ochrony środowiska. Posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskiem pozwalający ograniczyć negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.

Od Partnerów biznesowych oczekuje przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska, systemowego podejścia do ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz dążenia do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń
i ilości wytwarzanych odpadów.

Kodeks Postępowania stanowi wytyczne dla wszystkich partnerów biznesowych Spółki ZPE ZAPEL S.A. oraz jest integralną częścią naszej współpracy. Dzięki przestrzeganiu tych zasad, jesteśmy przekonani, że osiągniemy wspólny sukces i budujemy trwałe, wzajemnie korzystne relacje biznesowe.

 

Podpisane przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego

Pana Romana Leśniaka

Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1