krok1
krok1

Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wtorek, 25-06-2024

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 – Hotel ODEON.

Porządek Obrad na XXXIX Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2024 r.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2023 rok.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2023 rok,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok,

e) podziału zysku za 2023 rok,

f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok,

g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok,

h) powzięcie uchwały o ogólnej liczbie członków Rady Nadzorczej Spółki,

i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista aktualności
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1