krok1
krok1

Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Środa, 01-06-2022

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1  kodeksu spółek handlowych oraz § 18  ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 czerwca 2022 r. o godz. 15:00  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale,

 ul. Techniczna 1 – Hotel ODEON.

 

 

Porządek obrad

 

   1. Otwarcie obrad.

   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

        oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

   4. Przyjęcie porządku obrad.

   5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.

   6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  

       2021 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok oraz Skonsolidowanego  

       Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej  Zakładów Porcelany 

       Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2021 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych  

       sprawach.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.

   9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  

        za 2021 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały  

        w przedmiotowej  sprawie.

  11. Udzielenie  członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

         nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

  12. Powzięcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki .

  13. Omówienie zmiany Statutu Spółki  podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

  14. Zamknięcie obrad.

 

Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista aktualności
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1