krok1
krok1

Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Środa, 26-05-2021

Zarząd  Spółki  Akcyjnej  Zakłady  Porcelany  Elektrotechnicznej  Zapel  S.A. w  Boguchwale

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień

15 czerwca  2021r o godz. 15°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w  sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z.o.o. w Boguchwale,

ul Techniczna 1 Hotel ODEON.                                                                         

 

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2021r

   1. Otwarcie obrad.

   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  oraz jego zdolności  

       do podejmowania uchwał.

   4. Przyjęcie porządku obrad.

   5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.

   6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  2020 rok,

       Sprawozdania Finansowego Spółki za 2020 rok oraz Skonsolidowanego  Sprawozdania   

       Finansowego Grupy Kapitałowej  Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2020 rok i   

       podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.

   9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020

         rok i  podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w

         przedmiotowej  sprawie.

  11. Udzielenie  członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i  

         podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.

  12. Zamknięcie obrad.

Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą zapoznać się z wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa  wszystkich Państwa, którzy zdecydują się wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o przyniesienie ze sobą maseczek ochronnych i rękawiczek.

 

Lista aktualności
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1